Mark, 12:37 - 13:25  library: BL  folio: 225b  scribe: A

Transcription

12: 37 ηκουϲεν αυτου ηδεωϲ

38 και εν τη διδαχη αυτου λεγεν βλεπετε απο των γραμματαιων των θελοτων εν ϲτολαιϲ περιπατιν και αϲπαϲμουϲ εν ταιϲ αγοραιϲ

39 και πρωτοκαθεδριαϲ εν ταιϲ ϲυναγωγαιϲ και πρωτοκλιϲιαϲ εν τοιϲ διπνοιϲ

40 οι κατεϲθιοντεϲ ταϲ οικιαϲ των χηρων και προφαϲει μακρα προϲευχομενοι · ουτοι λημψονται περιϲϲοτερον κριμα

41 και καθιϲαϲ κατεναντι του γαζοφυλακιου θεωρει πωϲ ο οχλοϲ βαλλει το χαλκον ειϲ το γαζοφυλακιον και πολλοι πλουϲιοι εξεβαλλον πολλα ·

42 και ελθουϲα μια γυνη χηρα πτωχη εβαλε λεπτα δυο ο εϲτι κοδραντηϲ

43 και προϲκαλεϲαμενοϲ τουϲ μαθηταϲ αυτου ειπεν αυτοιϲ · αμην λεγω υμιν οτι η χηρα αυτη η πτωχη πλεον παντω εβαλλεν των βαλλοντων ειϲ το γαζοφυλακιον

44 πατεϲ γαρ εκ του περιϲϲευοντοϲ αυτοιϲ εβαλον · αυτη δε εκ τηϲ ϋϲτερηϲεωϲ αυτηϲ παντα οϲα ειχεν εβαλεν ολον τον βιον αυτηϲ ·

13: 1 και εκπορευομενου αυτου εκ του ϊερου λεγει αυτω ειϲ των μαθητων αυτου διδαϲκαλε διδαϲκαλε ϊδε ποταποι λιθοι και ποταπαι οικοδομαι

2 και ο ιϲ ειπεν αυτω βλεπιϲ ταυταϲ ταϲ μεγαλαϲ οικοδομαϲ ου μη αφεθη ωδε λιθοϲ επι λιθον · οϲ ου καταλυθηϲετε

3 και καθημενου αυτου ειϲ το οροϲ τω ελαιων κατεναντι του ϊερου επηρωτα αυτον κατ ϊδιαν ο πετροϲ και ϊακωβοϲ και ϊωαννηϲ και ανδρεαϲ

4 ειπον ημι · ποτε ταυτα εϲται · και τι το ϲημιον οταν μελλη ταυτα ϲυντελιϲθαι παντα

5 ο δε ιϲ ηρξατο λεγιν αυτοιϲ βλεπετε μη τιϲ υμαϲ πλανηϲη ·

6 πολλοι ελευϲονται επι τω ονοματι μου λεγοντεϲ οτι εγω ειμι και πολλουϲ πλανηϲουϲιν

7 ὁταν δε ακουϲητε πολεμουϲ και ακοαϲ πολεμων ορατε μη θροειϲθε · δει γενεϲθαι · αλλ ουπω το τελοϲ ·

8 εγερθηϲετε γαρ εθνοϲ επ εθνοϲ και βαϲιλειαν εϲονται ϲιϲμοι αρχη ωδινων ταυτα :

9 βλεπετε δε ϋμειϲ παραδωϲουϲιν γαρ ϋμαϲ ειϲ ϲυνεδρια και ειϲ ϲυναγωγαϲ δαρηϲεϲθε και επι ηγεμονων και βαϲιλεων ϲταθηϲεϲθε ενεκεν εμου ειϲ μαρτυριον αυτοιϲ

10 και ειϲ παντα τα εθνη πρωτον λαον δει κηρυχθηναι το ευαγγελιον

11 και οταν αγωϲιν ϋμαϲ παραδιδοντεϲ μη προμεριμναται τι λαληϲητε · αλλ ο εαν δοθη ϋμιν εν εκεινη τη ωρα τουτο λαλιτε ου γαρ εϲτε ϋμιϲ οι λαλουτεϲ αλλα το πνα το αγιον ·

12 και παραδωϲει αδελφοϲ αδελφον ειϲ θανατον · και πατηρʼ τεκνο και επαναϲτηϲοται τεκνα επι γονιϲ και θανατωϲουϲι αυτουϲ ·

13 και εϲεϲθε μιϲουμενοι υπο πατων δια το ονομα μου ο δε ϋπομιναϲ ειϲ τελοϲ ουτοϲ ϲωθηϲεται

14 οταν δε ϊδητε το βδελυγμα τηϲ ερημωϲεωϲ εϲτηκοτα οπου ου δι · ο αναγινωϲκων νοειτω : τοτε οι εν τη ϊουδαια φευγετωϲαν ειϲ τα ορη ·

15 ο δε επι του δωματοϲ μη καταβατω μηδε ειϲελθατω αραι τι εκ τηϲ οικιαϲ αυτου ·

16 και ο ειϲ τον αγρον μη επιϲτρεψατω οπιϲω αραι το ϊματιον αυτου

17 ουαι δε ταιϲ εν γαϲτρι εχουϲαιϲ και ταιϲ θηλαζουϲαιϲ εν εκειναιϲ ταιϲ ημεραιϲ

18 προϲευχεϲθε δε ϊνα μη γενηται χιμωνοϲ

19 εϲονται γαρ αι ημεραι εκειναι θλιψιϲ οια ου γεγονεν τοιαυτη απ αρχηϲ κτιϲεωϲ ην εκτιϲε ο θϲ εωϲ του νυν κ(αι) ου μη γενηται

20 και ει μη εκολοβωϲεν κϲ ταϲ ημεραϲ ουκ αν εϲωθη παϲα ϲαρξ αλλα δια τουϲ εκλεκτουϲ ουϲ εξελεξατο εκολοβωϲεν ταϲ ημεραϲ

21 και τοτε εαν τιϲ ϋμι ειπη ειδε ωδε ο χϲ ειδε εκει μη πιϲτευετε

22 εγερθηϲοται δε ψευδοχριϲτοι και ψευδοπροφητε και δωϲουϲιν ϲημια και τερατα προϲ το αποπλανα ει δυνατον τουϲ εκλεκτουϲ

23 υμειϲ δε βλεπετε ιδου προειρηκα ϋμιν παντα

24 αλλα εν εκειναιϲ ταιϲ ημεραιϲ μετα τη θλιψιν εκεινην ο ηλιοϲ ϲκοτιϲθηϲεται και η ϲεληνη ου δωϲι το φεγγοϲ αυτηϲ

25 και οι αϲτερεϲ εϲονται εκ του ουρανου πιπτοντεϲ και αι δυναμειϲ αι

Image

Translation

37 David himself calls him Lord; and whence is he his son? And the great multitude heard him with pleasure.

38 And in his teaching he said; Beware of the scribes, who delight to walk about in robes, and love salutations in the markets,

39 And the first seats in the synagogues, and the first reclining places at suppers:

40 Who eat up widow’s houses and for a pretext make long prayers: these shall receive greater condemnation.

41 And as he sat opposite the treasury, he was observing how the multitude threw money into the treasury; and many rich men threw in much;

42 And there came one poor widow and threw in two mites, which make a farthing.

43 And calling his disciples to him, he said to them: Verily I say to you that this poor widow has thrown in more than all that are throwing into the treasury;

44 For all have thrown in out of their abundance; but she out of her poverty has thrown in all that she had, her whole living.

1 And as he was going out of the temple, one of his disciples said to him: Teacher, see what manner of stones, and what manner of buildings.

2 And Jesus said to him: Seest thou these great buildings? There shall not be left a stone upon a stone that shall not be thrown down.

3 And as he sat upon the mount of Olives opposite to the temple. Peter and James and John and Andrew asked him privately:

4 Tell us, when shall these things be? And what the sign when all these things shall be accomplished?

5 And Jesus began to say to them: See that no one deceive you.

6 Many shall come in my name, saying: I am he, and shall deceive many.

7 But when you hear of wars and rumors of wars, be not troubled: they must take place, but not yet the end.

8 For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom: there shall be earthquakes in various places, there shall be famines.

9 These are the beginning of pains. But see you to yourselves: they shall deliver you up to councils, and in synagogues you shall be beaten, and before governors and kings shall you stand for my sake, for a testimony to them.

10 And among all nations shall the gospel first be preached.

11 And when they lead you delivering you up, be not anxious beforehand what you shall speak; but whatever shall be given you in that hour, this speak; for you are not the speakers, but the Holy Spirit.

12 And brother shall deliver up brother to death, and the father the child, and children shall rise up against parents and cause them to be put to death.

13 And you shall be hated by all because of my name; but he that endures to the end, he shall be saved.

14 But when you see the abomination of desolation standing where it ought not (let the reader understand), then let those in Judea flee to the mountains:

15 And he that is on the housetop let him not come down nor go in to take any thing from his house:

16 And he that is in the field let him not turn back to take his mantle.

17 But alas for them that are with child, and them that give suck in those days.

18 But pray that it may not take place in winter.

19 For those days shall be affliction, such as has not been from the beginning of the creation, which God created, till now, and shall not be.

20 And unless the Lord had shortened the days, no flesh would have been saved; but because of the elect whom he has chosen he has shortened the days.

21 And then, if any one say to you: Lo, here is Christ, lo there; believe not.

22 But false Christs, and false prophets shall arise, and shall do signs and wonders in order to deceive, if possible, the elect.

23 But do you beware: I have told you all things beforehand.

24 But in those days after that affliction the sun shall be darkened, and the moon shall not give her light,

25 And the stars shall fall from heaven, and the powers which are in the heavens shall be shaken.

Physical description

parchment
scribalConservation
codicology
previousTreatment
condition
conditionRepairs
conservationTreatment